Pediatrician's Office

YEAR

2015

LOCATION

Athens

TYPE

Retail

AREA

70 m²

STATUS

CompletedArchitects in charge: Sotiris Tsergas, Katja Margaritoglou
Design team: Anna Perela, Vasiliki Moustafatzi, Georgia Nikolopoulou
Photography: Anna Perela